ברוכים הבאים לאתר www.spetz.co.il. אתר ספץ הינו מוקד השירות המרכזי של ישראל – מבית ג'יפייג' בע"מ. החברה המתמחה במדריכים מסווגים ממוקדים המציעים שירות זמין ואיכותי. מערכת spetz מאפשרת הזמנת תיקונים ושירות לבית ולמשפחה על בסיס "שירות אופטימלי" המושתת על מערכת
טכנולוגית אינטילגנטית, בעלת ידע נרכש המתעדכן כל העת, המפנה את בעלי המקצוע ונותני השירות האיכותיים ביותר והזמינים לביצוע העבודה.
השירות ניתן להזמנה באמצעות האפליקציה.
נותני השירות יופנו על בסיס התאמתם המקצועית, בחינת איכות מתמדת שאותם הם עוברים ודרוגם הנצבר, שיוכם הגיאוגרפי והימצאותם פנויים לביצוע המשימה, בסביבתכם.
הלקוח יכול לפתוח קריאת שירות באמצעים הבאים:
• הזנת פרטי קריאה לשירות באתר אינטרנט -> וקבלת קישור לבעל מקצוע אחד המתאים ביותר שהינו זמין בעיתוי הרלבנטי,  או לקבל כמה הצעות, לפי העדפתו.
• פתיחת קריאת שירות באפליקציית "ספץ".
• קישור טלפוני ישירות למוקדן, ללא הזנת פרטים
• קישור טלפוני ישירות לבעל המקצוע שהמערכת תאתר עבורו
• שליחת SMS עם הפרטים שלו ופרטי הקריאה והמערכת תקשר אותו עם בעל המקצוע נותן השירות המועדף והזמין.תנאי שימוש אלו נוסחו בלשון רבים, על מנת לעקוף את מגבלות השפה העברית, אולם הם מתייחסים במישרין לכל אחת ואחד מכם ומכן ויחולו כהסכם ביניכם לבין האתר. אנא קיראו אותם, שכן בכניסה ושימוש באתר אתם מביעים את הסכמתכם להם. אם אינכם מסכימים להם, אנא אל תעשו שימוש באתר.

1. תחולת תנאי השימוש:
• הסכם תנאי שימוש זה (להלן: "תנאי השימוש") מחייב את כל העושה שימוש מסוג כלשהו או בדרך כלשהי באתר ספץ www.spetz.co.il (האתר, חברת ג'יפייג' בע"מ, מפעילי האתר ובעלי השליטה בו להלן: "האתר") ו/או בנתונים המופיעים בו ומוצעים על ידו ו/או בשירותים הניתנים על פיו.
•  [תנאי השימוש יעודכנו מעת לעת, ובכל עת יחייב את המשתמש הנוסח שיהיה באתר באותה עת, כפי שעודכן על ידי האתר. אנא בדקו את התנאים באתר בכל עת בה תבחרו להשתמש באתר על מנת לוודא שהינכם מכירים את תנאי השימוש העדכניים החלים עליכם.]

 • בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים אלו או כל נושא אחר, הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל הבהרה, בכתובת הדוא"ל [email protected].

2. השימוש באתר ואופן פעילותו
• האתר נועד לסייע לכל אחד מכם לקבל שירות מבעלי מקצוע ונותני שירות מומלצים המתאימים לדרישותיכם.
• האתר מבצע מיון ראשוני של בעלי המקצוע הרשומים אצלו על בסיס משתנים שונים ומרובים, ביניהם – מידת הזמינות של בעלי המקצוע, הביקורות שקיבלו בעלי המקצוע ממשתמשים קודמים, מיקומו הגיאוגרפי של בעל המקצוע ועוד. האתר אינו מתיימר לכלול את כל בעלי המקצוע המתאימים כולם, או אף את חלקם, ואינו מתיימר להציג אלא את אלו אשר מופיעים בו.
• לאתר אין יכולת לבדוק את מקצועיות בעלי המקצוע הרשומים אצלו, לאמת את פרטיהם, לוודא את עמידתם בדרישות החוק או כל דרישה אחרת, והאחריות לכך מוטלת עליכם בלבד. אין להסתמך על הפניות האתר מבלי לבדוק אותן.
• האתר מתיר לכל משתמש לעשות בו שימוש פרטי ושאינו מסחרי, אך ורק בהתאם לנקוב באתר ובתנאי שימוש אלו. כל שימוש אחר בו או בתכניו שלא הותר בו במפורש – אסור.

•האתר נועד לסייע בידי הציבור במציאת נותני שירות לביצוע עבודות שונות ואין מטרתו להוות אתר למציאת מעסיקים באמצעות נותני שירות.

• השימוש המסחרי היחיד המותר באתר הינו רישום של בעלי מקצוע לאתר ועמידתם בדרישות האתר מבעלי המקצוע על מנת שפרטיהם יימסרו למשתמשים.
• ככל שהאתר מספק פרטים אודות בעלי מקצוע שונים, הרי פרטים אלו נמסרו לאתר על ידי צדדים שלישיים (כמו אותם בעלי המקצוע עצמם וכן לקוחותיהם שבעבר), והאתר אינו יכול להיות אחראי לגביהם.
• האתר רשאי לקבוע בכל עת מה הם השירותים הפתוחים לקהל הרחב בחינם ובגין אילו נגבה תשלום או שיש צורך להרשם לאתר לקבלתם, לשנותם, להפסיק את מי מהם או לשנות את אופן הגישה לכל שירות, בלא הודעה מוקדמת.
• אנו נשמח לקבל מכם את חוות דעתכם ואת המשוב שלכם אודות בעלי המקצוע שהופנו אליכם על ידי האתר, והאתר עשוי ליצור עמכם קשר בעתיד על מנת לקבל את המשוב מצידכם.
• אנא שימו לב שעל אף שאנו נפנה אליכם בעלי מקצוע, אנו איננו יכולים להיות אחראים ואיננו אחראים לאופן התנהלותם ופעילותם. אנו מפנים אליכם את]בעלי המקצוע שנבחרו על ידי הטכנולוגיה המתקדמת של האתר כאלו המתאימים ביותר לביצוע הפעולות אותן ביקשתם, אך האתר אינו אחראי בדרך כלשהי לבדיקת הסמכותיהם, אישוריהם, רשיונותיהם, הותק המקצועי שלהם ו/או כל עניין אחר ביחס אליהם, על ההתקשרות עם אותם בעלי המקצוע ו/או ביצוע תפקידם כנדרש ו/או כל פעולה אחרת בה ינקטו או נזק אותו יגרמו.
• חל איסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעילויות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק והמשתמש הפועל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:
o הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא "רובוט") לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אחרת מהאתר;
o איסוף כל מידע שהוא על בעלי המקצוע שרשומים לאתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם וכו');
o כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מיסגורו" באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של האתר, בכתב);
o פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים באתר.
• האתר עלול לכלול מידע מסחרי אודות מפרסמים שונים. המידע יכול להופיע בכל דרך שהיא, לרבות בתשלום לאתר או בכל דרך אחרת, אולם אין לראות בכך המלצה או עידוד לרכישת המוצרים או השירותים הנזכרים בפרסומות באתר. האתר לא יהיה אחראי לנכונות הנתונים המסחריים המופעים בו או בפרסומות שבו, ועליכם לבדקם באופן אישי.
• האתר רשאי, בכל עת, למנוע מכל משתמש ו/או בעל מקצוע את השימוש באתר ו/או בחלק ממנו, לבטל כל רישום לאתר ו/או לבטל כל גישה לאתר מכל סוג שהוא, והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת.
• האתר רשאי לעשות כן לפי שיקול דעתו, ובמיוחד (אך לא רק) אם המשתמש הפר את תנאי שימוש אלו, את החוק או כל דין, גרם נזק לאתר או סיכן אותו בדרך כלשהי, על באופן שעלול לפגוע לפעילות האתר, משתמשיו או מפעיליו. אין בפעולת האתר כאמור לעיל או בהמנעות ממנה כדי לפגוע בכל זכות אחרת העומדת לזכותו על פי כל דין ו/או הסכם ו/או הוראה אחרת, לרבות בתנאי שימוש אלו.
• מבנה האתר, חזותו, תכניו, השירותים שבו (בין אם תוכנם ובין אם מידת זמינותם), בעלי המקצוע הנכללים בו, הפרסומות וכל עניין אחר בו נתונים לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. האתר לא יהיה אחראי לכל טוענה או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר כאמור או שינויו.
• כל שירות שניתן באתר ללא תשלום עלול בעתיד להנתן כנגד תשלום לפי שיקול דעת האתר בכל עת, כמו גם רשאי האתר להוסיף שירותים חדשים, בתשלום או שלא בתשלום וכן לבטל שירותים קיימים בלא הודעה המוקדמת.

3. זכויות קניין וקניין רוחני וכן תלונות לאתר על הפרות או תוכן פוגע
• כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים (לרבות מאגר נתוני בעלי המקצוע הרשומים אצלו) שייכות לאתר בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.
• חל איסור על פי דין לעשות כל שימוש או להעתיק, לשכפל, להציג, להפיץ, להשתמש או להתיר שימוש לצד שלישי כל תוכן מוגן מתכני האתר, לרבות מאגר הנתונים אודות אנשי המקצוע. מובהר כי שימוש במידע על מנת ליצור מאגרי מידע חלופיים אסור בתכלית האיסור ומהווה הפרת הסכם והפרת זכויות יוצרים.
• בכל מקרה של תלונה ביחס לתוכן המופיע באתר, לרבות אך לא רק, ביחס להפרות זכויות יוצרים, הפרת חוק כלשהי או כל תוכן פוגע אחר יש לשלחה באמצעות דוא"ל [email protected] או בפקסימיליה 03-9526371 ואנו נטפל בנושא בהקדם.
• על מנת שנוכל לטפל בתלונתכם, עליה לכלול את הפרטים הבאים: פרטים מדוייקים המזהים אתכם (בעל הזכות או המתלונן), זיהוי מדוייק של התוכן כנגדו אתם מתלוננים, הסבר על אופי התלונה ומה בתוכן פוגע בכם, אמצעי קשר מספיקים שיאפשרו לנו ליצור עימכם קשר במידה ונצטרך (כתובת דוא"ל פעילה לכל הפחות). יש להוסיף הצהרה כי התלונה נכונה למיטב ידיעתכם ולוודא כי אכן התלונה כולה תהיה נכונה ומדויקת, חתמו על התלונה בשמכם המלא ושלחו אלינו לפי פרטי הקשר שצויינו מעלה.

4. אחריות
• האתר אינו אחראי בכל דרך או אופן שהיא לדיוק התכנים והשירותים המופיעים בו, לשלמותם, חוקיותם, אמינותם, נכונותם, עדכניותם, זמינותם וכדומה. תכני האתר מוצגים כמות שהם (as is) בלא כל אחריות או התחייבות שהיא.
• האתר מנסה לבחור את בעלי המקצוע האיכותיים, היעילים, המתאימים והטובים ביותר האפשריים. עם זאת, האתר אינו יכול ואינו אחראי על טיב עבודתם, על זמינותם, על איכותם, על מקצועיותם, השכלתם, עמידתם בדרישות החוק, התאמתם של אותם בעלי מקצוע לצרכי המשתמשים או לכל עניין אחר הקשור בהם. על כל מתקשר עם בעל מקצוע בתיווך האתר מוטלת החובה לברר את פרטיו של בעל המקצוע ולוודא האם הוא בעל המקצוע המתאים והנכון לצרכיו.
• אין בתכני האתר, בהצגתם או באי הצגתם כדי להחליף את חובתו של כל משתמש לבדוק כל נתון ו/או הצעה, להתייעץ עם כל מי שימצא לנכון ולבצע כל פעולה על מנת למנוע הסתמכות על נתון שגוי.
• האתר לא יהא אחראי, במישרין או בעקיפין, לכל תוצאה ו/או נזק ו/או עלות ו/או אובדן מכל מין וסוג שהם שנגרמו למי מהמשתמשים ו/או לצדדים שלישיים על ידי או עקב הסתמכות על המידע המצוי באתר, רשימת אנשי המקצוע שנמסרה למשתמש ו/או מי מבעלי המקצוע המופיעים באתר, אף אם המקור לקשר זה היה האתר עצמו בדרך כלשהי. האחריות הינה על כתפי אותם בעלי מקצוע לבדם, הפועלים כקבלנים עצמאיים ואין בינם לבין האתר כל קשר.
• האתר מתחייב אך ורק להפעיל את נוסחת הערכת בעלי המקצוע כפי שפותחה על ידו באופן אחיד, על כל בעלי המקצוע המופיעים בו, בהתאמות הנדרשות.
• האתר יהיה רשאי לקדם בעלי מקצוע כאלו ואחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי, מבלי שתהיה כל טענה עקב כך.
• אינו מתחייב ולא יהיה אחראי בדרך כלשהי למשלוח קריאת שירות מסויימת לבעל מקצוע מסויים ו/או לקישור בין לקוח לבין בעל מקצוע ספציפי, ויוכל לבחור לפי שיקול דעתו הבלעדי והאלגוריתם אשר יפעיל את זהות בעל המקצוע שייצור קשר עם הלקוח. בין היתר תהיה לזמינותו של בעל המקצוע השפעה על זהות בעל המקצוע שיצור קשר עם הלקוח וללקוח לא תהיה כל טענה על כך.
• אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק, באופן יזום או שאינו יזום, לרבות לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת שתראה לנציגי האתר נחוצה בנסיבות ולא תהיה לגולשים ולמשתמשים כל טענה עקב כך.
• האתר אינו מתחייב כי מכלול השירותים המוצעים או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר ישלל בלא מתן הודעה מוקדמת על כך מראש. כמו כן יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
• האתר מנסה לבקר ולבדוק את התכנים המופיעים בו על מנת למנוע המצאותם של תוכנות פוגעניות ומזיקות דוגמת וירוסים, סוס טרויאני, תולעים או תוכנות מזיקות אחרות, אולם האתר אינו יכול להיות אחראי להעדרן של תוכנות כאלו ואתם מתבקשים לעשות שימוש בתוכנת אנטי וירוס מעודכנת בעת השימוש באתר. האתר לא יהיה אחראי לכל תוכנה כאמור שתגרום לנזק כלשהו.
• האתר אף אינו יכול להיות אחראי לפריצות של האתר או המאגרים הנשמרים על ידו, על ידי גורמים עויינים כלשהם, מעבר להפעלת אמצעי אבטחה סבירים בנסיבות
• כל הפרסומות באתר הן באחריות מפרסמיהם. האתר אינו מנטר או מצנזר פרסומות ואינו אחראי בדרך כלשהי לתוכנן.
• מבלי לגרוע מכלליות סעיף זה ולשם הזהירות בלבד, מובהר כי, האתר לא יהיה אחראי בכל דרך או צורה שהיא לכל נזק, עלות או הוצאה שיגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה ממעשה כוח עליון או כל ארוע אחר שאינו בשליטתו הסבירה של האתר.
• אתם מסכימים כי בשימוש באתר ו/או בבעלי המקצוע אליהם הוא מפנה, אתם נוטלים על עצמכם את מלוא האחריות לכל נזק שעלול להגרם עקב כך.
• האתר אינו מספק תמיכה טכנית למשתמשים.
• לשם הזהירות, מובהר בזאת כי בכל מקום בהסכם זה הפוטר את האתר מאחריות, תכלול הגדרת ה"אתר" גם כל מנהל, עובד, בעל מניות, בעל שליטה, בעל משרה, מפעיל, שותף, סוכן ו/או נציג.
• התעודות והמסמכים שצורפו הינם באחריות אנשי המקצוע בלבד, ספץ אינה אחראית על תוכנם של התעודות והמסמכים של אנשי המקצוע.

5. קישורים
• באתר עלולים להכלל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים. האתר אינו ממליץ על מי מהאתרים המקושרים, אינו קשור עימם ואינו אחראי לתוכנם. מובהר כי יתכן שחלק מהקישורים יופיעו באתר במסגרת שיתוף פעולה או תשלום כלשהו, אולם גם ביחס לקישורים אלו מבהיר האתר כי אינו אחראי עליהם וכי האחריות ביחס לתכנים הנכללים באותם אתרים מוטלת על אותם אתרים בלבד.
• אם נתקלתם בקישור מפר זכויות, קישור שתוכנו פוגע או בקישור בעייתי מבחינה אחרת – אנא הודיעונו ונבדוק את העניין. אם נתקלתם בקישור "שבור" שהועלה על ידי מערכת האתר – אנא הודיעו לנו ונתקן אותו.

6. התיישנות תביעה
• בשל אופיו המיוחד והדינמי של אתר אינטרנט דוגמת האתר, מוסכם בזאת על המשתמשים והחברים,  שעל אף האמור בכל דין וחוק לא ניתן יהיה להגיש תביעה כנגד האתר בחלוף שנתיים (2) שנים ממועד התגבשות עילת התביעה. כל תביעה שתוגש לאחר מועד זה תחשב בהסכמה כאילו התיישנה וויתור זה נחשב כהסכמה לפי סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958.

7. שונות
• אם בכל עת ימצא בית משפט מוסמך כי יש לשנות או למחוק תנאי מתנאים אלו, מוסכם כי השינוי יעשה בצורה הזהירה ביותר ובאופן שישמור את רוחם של התנאים כפי היא, וכך גם כל מחיקה תעשה באופן המועט ביותר האפשרי. יתר התנאים יוסיפו להיות בתוקף על אף כל מחיקה או שינוי כאמור.
• בכל מקום בתנאים אלו בו מפורטת אחריותו של "האתר", הכוונה היא לרבות החברה המפעילה אותו, בעלי מניותיה, מפעילי האתר, מנהליו, עובדיו, יועציו וכל מי מטעמו וכן כל השירותים, התוכנות, המידע, הנתונים, הכתובות הפעולות אותן הוא מאפשר לפעול וכל מידע או עיצוב אחר שבו.
• בכל מחלוקת בין הצדדים  אודות תנאי שימוש אלו או כל עניין הנובע מהם, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בידי עורך דין הבקיא בתחומי האינטרנט, הטכנולוגיה והמחשבים אשר ימונה בהסכמת שני הצדדים. אם לא תהיה הסכמה בין הצדדים תוך 30 יום מהמועד בו יתבקש מינוי כאמור, ימונה הבורר המכריע על ידי ראש ועדת המחשוב של לשכת עורכי הדין ובהעדרו, על ידי ראש מחוז תל אביב של לשכת עורכי הדין. הבורר ינמק את פסקו בכתב, יהיה כפוף לדין המהותי במדינת ישראל בלא הוראות משפט בינלאומי אך לא יהיה כפוף לדין הראייתי. סעיף זה מהווה סעיף בוררות לכל דבר ועניין על פי חוק הבוררות.
• בכל מחלוקת אחרת שאינה קשורה בתנאי שימוש אלו או נובעת מהם, לרבות כל התקשרות עם האתר ו/או בעלי המקצוע שיושגו באמצעות האתר ו/או כל תביעה ו/או טענה אחרות שיועלו כנגד האתר תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בידי בתי המשפט בתל אביב יפו וכפופים לדין הישראלי ויפורשו לפיו.
• האתר יהיה רשאי בכל עת למכור את השליטה בו ו/או את פעילותו ו/או את נכסיו, רובם ו/או חלקם בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את ההתקשרות בתנאי שימוש אלו לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב'.


© 2020. זכויות היוצרים שייכות לג’יפייג’ בע”מ.

•האתר נועד לסייע בידי הציבור במציאת נותני שירות לביצוע עבודות שונות ואין מטרתו להוות אתר למציאת מעסיקים באמצעות נותני שירות.

תפריט נגישות