תנאי התקשרות בין נותני שירותים לאתר

אתר ספץ של שירות ספץ Spetz ("האתר") הינו מוקד טכנולוגי מרכזי לשירות לבית ולמשפחה, הכולל אפשרויות שימוש באמצעות האתר, בזיהוי דיבור באפליקציה או בסימולטור.

האתר מהווה פלטפורמה ליצירת קשר בין נותני שירותים בתחומים שונים לבין צרכנים המעוניינים בשירות.

תנאי התקשרות אלו (”תנאי ההתקשרות") מהווים הסכם מחייב בין כל נותני השירותים המתקשרים עם האתר ואשר פרטיהם נמסרים לצרכני האתר או שפרטי צרכני האתר נמסרים להם. כל נותן שירות הכלול באתר מתחייב  כי קרא הסכם זה וכי תנאיו מחייבים אותו.

תנאי התקשרות אלו יעודכנו מעת לעת, ובכל עת יחייב את נותן השירות הנוסח שיהיה באתר באותה עת רלוונטית, כפי שעודכן על ידי האתר. אנא בדקו את תנאי ההתקשרות באתר באופן רצוף, על מנת לוודא שהינכם מכירים ומסכימים לתנאי ההתקשרות העדכניים החלים עליכם.

בכל מקרה של שאלה ביחס לתנאים אלו או כל נושא אחר, הינכם מוזמנים לפנות אלינו ולקבל הבהרה, בכתובת הדוא"ל [email protected].

אופן פעילות האתר והשימוש בו

 • האתר מאפשר לגולשי האינטרנט הזקוקים לשירות או תיקון תקלה כזו או אחרת (להלן "הצרכן") לפנות למוקד שירות לפתוח קריאה באמצעות אפליקציית ספץ, או באמצעות האתר, או אף ליצור קשר בשיחה באמצעות זיהוי דיבור או באמצעות המוקד הטלפוני של האתר ולהתחבר לנותן השירות הזמין והפנוי, ככל שהוא רלוונטי לפנייתם.
 • נותני השירותים שיופנו לצרכן (האתר יאפשר לנותן השירות ליצור קשר ישיר עם הצרכן) יהיו מי שהאתר תיעדף בהתחשב בזמינותם, הגדרת תחומי ואזורי פעילותם, ציונים שקיבלו מלקוחות ופניותם, לפי שיקול דעת האתר בלבד, ובהתחשב בנתוני ודרישות הצרכן
 • הצרכן יוכל לפנות לאתר באמצעים שונים ולבקש לקבל שירות מסוים או אף מספר הצעות לאותו שירות. האתר יצור קישור מיידי לנותני השירות שיבחרו על ידו, כאמור, באמצעות משלוח הודעת פוש באפליקציה או מסרון (SMS) לנותן השירות עם הודעה הכוללת את הפרטים המאפשרים תקשורת ישירה עם הצרכן,.

הצרכן יוכל לקבל שירות באמצעות האתר באחד משני מסלולים, בהתאם לבחירתו ולנסיבות בכל הזמנה כדלקמן:

 • המסלול הבלעדי– במצב כזה יצור האתר קשר עם נותן שירות נבחר אחד, יעביר לידיעתו את פרטי הצרכן ונותן השירות יהיה אחראי להענקת שירות לצרכן כמוסכם ביניהם. יובהר שגם במקרה כזה עשויים מספר נותני שירות לקבל הודעה על הפניה. נותן השירות שיתקשר לצרכן  לפי מספר הטלפון הנמצא בהודעה יקושר מיידית לצרכן באמצעות המערכת, הוא יהיה הבלעדי שהאתר סיפק לצרכן ו נותני השירות שיפנו לאחר מכן לא יקושרו אלא יקבלו הודעה כי הפניה בטיפול. מובהר כי נותן השירות על פי מסלול זה ישלם לאתר לפי התעריף הרלוונטי (תשלום בגין יצירת קשר בלעדי, הכל כמפורט בדף עדכון הנושאים באתר). 
 • המסלול לבקשות שירות– אם הצרכן לא שבע נחת מהפניה הבלעדית או לא נוצר הקשר הבלעדי או היה מעוניין לקבל הצעות נוספות, או לא אישר כי קיבל שירות, יועבר לניסיון נוסף הפעם בקריאה רגילה המופנית ליותר נותני שירות.  במסלול זה יעביר האתר לצרכן מספר פניות מנותני שירות ויעביר מידע לנותני השירות הנכללים ברשימה על פרטי הצרכן כפי שימסרו על ידו. במקרה כזה, נותן השירות יהיה אחראי ליצור קשר ישיר עם הצרכן ולהציע לו את שירותיו לביצוע העבודה או השירות הנדרשים.
 • המערכת הממוחשבת פועלת על בסיס אלגוריתם שבשליטת האתר בלבד ואשר נקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי.
 • למען הסר ספק, האתר אינו מתחייב בדרך כלשהי כי האתר יציג בפני הצרכנים תוצאות כאלו ואחרות או ימסור הודעות כאלו ואחרות לנותן השירות וכן אינו מתחייב, כי נותן שירות כזה או אחר יכלל בכל פעם בה מבקש צרכן בעל מקצוע בתחום הרלוונטי או בהיקף כזה או אחר של פעמים. הופעת נותן השירות בתוצאות החיפוש של הצרכן תלויה אך ורק באלגוריתם של האתר כפי שיקבע מעת לעת על ידי האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי שיהיה מצג כלשהו בעניין זה לנותן השירות.
 • נותן השירות מודע כי הוא מוערך על פי אופן תגובתו לצרכן, על פי דיווחי הצרכן ועל פי קריטריונים שונים שהאתר קובע לפי שיקול דעתו. הערכה פנימית זו תשפיע על אופן ו/או כמות הצגת נותן השירות בפני משתמשים המעוניינים בכך.
 • חלאיסור מוחלט לבצע איזו מהפעולות הבאות באתר, מבלי שיהיה בכך כדי לפגוע בכלליות האמור להלן ולעיל. כל אחת מפעילויות אלו עלולה לגרום לאתר ו/או לאחרים נזק ונותן השירות (או כל צד שלישי) שיפעל כך יהיה אחראי לתוצאות מעשיו:
 • הפעלת טכנולוגיה ו/או תוכנה (לדוגמא "רובוט") לסריקת האתר ו/או אחזור כריית מידע ו/או יצירת אינדקס מהמידע המצוי בו וכן כל שימוש בנתונים שהושגו בדרך אחרת מהאתר;
 • איסוף כל מידע שהוא על בעלי המקצוע שרשומים לאתר (לרבות פרטיהם האישיים, כתובת הדוא"ל שלהם וכו');
 • כל שינוי, העתקה או יצירה נגזרת של חומר הנמצא באתר או שייך לאתר ושל כל עמוד באתר, לרבות אך לא רק "מסגורו" באתרים אחרים (אלא בהסכמה מפורשת של האתר, בכתב);
 • פגיעה בדרך כלשהי בהנאתם של המשתמשים באתר.
 • מבנה האתר, חזותו, תכניו, השירותים שבו (בין אם תוכנם ובין אם מידת זמינותם), בעלי המקצוע ונותני השירות הנכללים בו, הפרסומות וכל עניין אחר בו נתונים לשינוי בכל עת מבלי שתהיה חובה כלשהי להודיע על כך מראש. שינויים כלשהם כמו גם תפעול האתר השוטף עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות. האתר לא יהיה אחראי לכל טוענה או דרישה שתעלה עקב מבנה האתר כאמור או שינויו.

 

הצהרות והתחייבויות נותן השירות

 • נותן השירות מצהיר ומתחייב כי הוא מוסמך לפעול בתחום בו הוא מעניק שירות, אוחז בכל רישיון ו/או היתר ו/או ניסיון הנדרש ממנו, לשם כך על פי כל דין ו/או דרישה של גוף מוסמך בתחום השירות, עומד בכל הדרישות, תקנות, הוראות, חובות וכיו"ב בתחום השירות והוא האחראי הבלעדי למילויין המלא והמדויק של דרישות אלו.
 • נותן השירות לא יפר כל זכות צד שלישי שהוא ו/או כל חוק במסגרת ביצוע עבודתו עבור הצרכן.
 • נותן השירות יספק לצרכנים את שירותיו באופן המקצועי, המהימן והאמין ביותר. המחיר אותו יגבה נותן השירות מהצרכן יהיה מחיר הגון וסביר כמקובל בתחום.
 • נותן השירות יקיים את כל התחייבויותיו כלפי הלקוחות במלואן ובמועדן (לרבות איכות החומרים, לוח הזמנים, מפרט העבודה, תשלומים ותעריפים ו/או כל עניין אחר שיוסכם עליו ביניהם). נותן השירות אף יידע את הצרכן על כל נתון מהותי לשירות וכן על מחיר השירות, ולא ישנה נתונים המתייחסים לשירות או למחיר בלי קבלת הסכמת הצרכן מראש. נותן שירות אף ישמור על הניקיון ויחזיר את סביבת העבודה לאחר ביצוע השירות לקדמותה כשהיא מסודרת ונקייה.
 • נותן השירות יעסיק רק אנשי מקצוע מקצועיים ומיומנים ויהיה מבוטח באופן סביר (לרבות עובדיו ועבודתו).
 • נותן השירות ישמור על כללי האתיקה, הנימוס והכבוד כלפי הצרכנים ולא יפגע בהם או יפעל באופן שעלול לגרום להם לא להיות מרוצים מהשירות אותו סיפקו נותן השירות או האתר.
 • נותן השירות מודע כי הצרכן עשוי, לבקשת האתר או ביוזמתו, להביע את דעתו על השירות ו/או לדרג את השירות שקיבל לפי פרמטרים שונים, ואלו יכללו באלגוריתם של האתר וישפיעו על דירוג נותן השירות ועל חשיפתו לפניות הצרכנים הבאים.
 • על נותן השירות לעדכן את נתוניו באתר באמצעות אפליקציית אנשי המקצוע, ביחס לנתונים המתייחסים אליו. למשל – האזורים הגיאוגרפיים בהם הוא מעוניין לפעול ומהם הוא מעוניין לקבל פניות; תחומי מומחיותו ובאילו תחומים הוא מעוניין להעניק שירות; מועדים בהם הוא זמין (או שאינו זמין) לקבלת פניות; וכדומה. האתר יאפשר העברת פניות בהתאם להגדרות נותן השירות שהוגדרו על ידו או עבורו והגדרות הצרכן המשתמש לפניה. 
 • עדכון פרטי נותן השירות יהיה אפשרי באתר באמצעות שימוש באפליקציית 'ניהול פרופיל', ניתן להיעזר בצוות מרכז העסקים בשעות הפעילות, בטלפון 03-9431793.

התשלום לאתר

 • נותני השירות יפקידו מראש בידי האתר סכום תשלום ("התשלום") מסכום התשלום יקוזזו חיובי נותן השירות לאתר.
 • במקרים מסויימים יוכלו, לפי שיקול האתר וההסכמה בין הצדדים, לקבל מסגרת אשראי ("מסגרת") המסגרת תאפשר לנותן השירות לקבל קריאות שירות ורק לאחר קבלתן יחוייב בגינן מפעם לפעם. מועדי החיוב הינם ב 27 לחודש ו/או בהגיע ניצול האשראי לניצל כמעט מלא של המסגרת ו/או לפי שיקולי החברה במועד אחר. הכנסת נותן השירות למסגרת אשראי מחייבת בתשלום של 10 קריאות לפחות, הווה אומר שאם קיבל 10 קריאות ושילם בגינן יוכל בכל עת להתנתק מהמערכת ללא חיוב נוסף ובאם לא יקבל 10 קריאות ויבקש להתנתק ישלם את ההפרש למחירן של 10 קריאות לפי מחיר קריאות לנושא המרכזי שאותו קיבל בקריאותיו.  
 • כאשר יבצע נותן השירות תשלום מבעוד מועד, כאשר מרבית התשלום ינוצל כנגד קריאות שירות, יחוייב נותן השירות בסכום נוסף , שיהיה בגובה הצריכה החודשית האחרונה, במידה ונותן השירות לא הגדיר סכום אחר. במידה והתשלום כולו יקוזז כנגד קריאות ולא יופקדו כספים נוספים, לא יכלל נותן השירות בין אלו אשר מקבלים את פרטי הצרכנים מהאתר. התשלום כפי שיהיה בכל עת יהיה שייך לאתר ולא ניתן יהיה לקבלו או כל חלק ממנו בחזרה. ניתן יהיה לקבל קריאות שירות שתגענה מהמשתמשים, באם תגענה, עד לסיום סכום התשלום. במקרה ונותן השירות יבקש לסיים את ההתקשרות יהיה רשאי לנצל את התשלום רק לשם קבלת קריאות בהתאם ליתרה ולתעריף הקריאות, אך לא יהיה זכאי לקבל את התשלום בחזרה.  
 • הסעיף הנ"ל חל גם על עסקאות חבילה המשולמות בתשלומים, למען הסר ספק, יוגדרו עיסקאות חבילה בתשלומים במתכונת עיסקה סופית, וזאת ברגע סגירת העיסקה ומסירת אמצעי התשלום. הממשק והקריאות עומדים לרשות הלקוח לקבלת קריאות שירות כנגד סכום הכלול בכל התשלומים שנקבעו בעיסקה.
 • כל התשלומים שנמסרו כתשלומים עתידיים לפני מועד זה ואשר טרם נרשמו כעסקה, בהתאם לסעיפים דלעיל יחושבו כחלק מהעיסקה.
 • במידה ובמסגרת תנאי עסקת חבילה נותן השירות יהיה זכאי למענק שיינתן ע"י החברה, הרי שהזכות למענק תתגבש רק לאחר השלמת התשלומים בגין העסקה במלואם. היה והתשלומים לא יושלמו במלואם, לא יינתן מענק ובמידה וניתן בטרם הושלמו התשלומים, המענק יבוטל וייגרע מיתרת נותן השירות. 
 • חיוב כרטיס נותן השירות יחושב על פי פניות שנותן השירות קיבל . תעריף הפניות יקבע על ידי האתר מעת לעת ויפורסם בדף עדכון הנושאים באתר בהתאם לכל נושא רלוונטי.
 • באזורי הפרימיום תעריף הקריאות גבוה ב15%. אזורי הפרימיום כוללים את המחוזות הבאים, היישובים הנכללים בהם והסמוכים אליהם: אשדוד, בקעת אונו, גדרה, הרצליה, רמת השרון, חולון, בת ים, יבנה, כפר סבא, רעננה, הוד השרון, נתניה, עמק חפר, פתח תקווה, ראשון לציון, ראש העין, רחובות, נס ציונה, רמת גן, גבעתיים, שהם, תל אביב.
 • נותן השירות יוכל לפנות ולהגדיר עצמו באפליקציה כלא זמין לפירקי זמן שונים
 • נותן שירות יהא חייב בתשלום ביחס לכל פניה שקיבל, אף אם לא טיפל בה, ו/לא נענה על ידי הצרכן ו/או לא הגיע עם הצרכן לכדי הסכמה על אספקת השירות.
 • השימוש של נותן השירות במערכת הינו באמצעות אפליקציה בה יכול להגדיר את נתוני פעילותו. זוהי אחריותו הבלבדית להגדיר לבדוק ולודא שהנתונים תואמים את רצונותיו. לרשות נותן השירות מערכת תמיכה והדרכה לרבות צוות תמיכה. אין בפנייתו לצוות בכל עניין כדי לגרוע מאחריותו להגדרת הנתונים ואין הכך לגרוע ממחוייבותו לשלם בגין קריאות שקיבל על פי ההגדרות המופיעות במערכת.
 • .
 • התשלום מושקע במלואו ומשמש ליצירת קריאות שירות על ידי שימוש במדיות ובכלים טכנולוגיים, פרסומיים וחברתיים והוא ישמש מדד ליצירת תקציב קריאות (להלן: "התקציב"). מהתקציב יקוזזו כל החיובים בהם מחוייב נותן השירות על פי מדיניות האתר, כמפורט בדף עדכון הנושאים באתר. על נותן השירות לבדוק בכל עת את חשבונו ולודא שנמצא בו סכום מספיק על מנת להמשיך וליהנות משירותי האתר וכי לא נפלה תקלה בחשבונו. יתרת החשבון תהיה זמינה לעיונו באפליקציה בכל עת. עליו לדווח בתוך 14 ימים על כל תקלה שנפלה לדעתו בחשבון, ובמידה ולא ידווח על תקלה כאמור במועד הקבוע מעלה יראו את האמור בדף חשבונו כאילו הוא מחייב לכל דבר ועניין ולא יהיה ניתן לערער עליו.

אחריות האתר והגבלתה

 • עבור כל הזמנת נותן שירות להשתלבות באתר (להלן: "הזמנה") החברה תקים ממשק מיוחד לשימוש נותן השירות אשר יעמוד לרשותו בכל עדכון שדרוש לו, ויהווה מנגנון פעולה שמאפשר את קבלת הקריאות והגעתן אל נותן השירות. בממשק זה יוגדרו על פי ההזמנה כל תחומי פעילות העסק, אזורי הפעילות, שעות הפעילות, ימי הפעילות לרבות חגים ושבתות. כמו כן, החברה תפעיל עבור נותן השירות ממשק משתמש המאפשר לו לבצע שינויים בפרטיו ופעילותו לנוחותו ולהגדיר זמינות או אי זמינות לפי צרכיו. מחיר הקמת ממשק זה הינו 1950 ₪ + מע"מ בגין כל הזמנה (להלן: "דמי ההקמה").  
 • האתר אינו מתחייב ולא יהיה אחראי בדרך כלשהי למשלוח קריאת שירות מסוימת או למשלוח קריאות שירות בכלל לנותן שירות כזה או אחר ולא למסירת פרטי נותן שירות כזה או אחר ללקוח המחפש נותן שירות בנושא מסוים. מסירת פרטי הצרכן ו/או נותן שירות תעשה אך ורק לפי האלגוריתם שיקבע האתר לפי שיקול דעתו הבלעדי ולא תהיה כל טענה על קידום של נותני שירות אחרים על פי האלגוריתם או מכל סיבה אחרת שהיא.      
 • נותן השירות מודע לכך שבאתר ובתכניו עלולות ליפול טעויות, שגיאות, אי הבנות, אי דיוקים, חסרים או אי התאמות מכל מין וסוג שהוא (להלן בסעיף זה:"טעות") ואין ולא יהיו לו טענות כלשהן בקשר לכך. בכל מקרה של טעות, הסעד היחיד והבלעדי שיעמוד לרשות נותן השירות יהיה הודעה לאתר על הטעות ותיקונה על ידי האתר בהקדם.    
 • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לנותן השירות ו/או לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מהצגת נותן השירות, השירותים המסופקים על ידו ו/או תעריפיו ו/או כתוצאה משימוש כלשהו באתר, בתכניו ובמידע המוצג באמצעותו, לרבות אך לא רק כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם עקב נתון ו/או תוכנה ו/או שירות מקוון ו/או מוצר ו/או תעריף המופיע באתר או שאינם מופיעים בו.  
 • נותן השירות יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק או אובדן שייגרמו למי מהצרכנים, בין אם על ידו ובין על ידי אחרים מטעמו  ו/או לכל טענה של לקוח כלשהו תוך כדי ועקב מעשיו ו/או מחדליו שלו ו/או של העובדים המועסקים על ידו ו/או מטעמו כולל כל קבלן משנה שלו ("נזק").
 • נותן השירות ישפה את האתר ו/או מי מטעמו על כל הוצאה ו/או תשלום ו/או פגיעה או נזק אחרים מכל מין וסוג שהוא שיגרמו לו עקב נזק כהגדרתו לעיל, לרבות כל פסק דין ו/או החלטה ו/או הוצאה אחרת, מיד עם הודעתו הראשונה בכתב של האתר לפי פרטי נותן השירות השמורים אצלו. האתר מתחייב כי יעביר לידיעת נותן השירות כל דרישה שתובא לידיעתו ואשר יש בה כדי להטיל על נותן השירות ו/או האתר אחריות כלפי הצרכן ו/או כל צד שלישי. נותן השירות ייקח על עצמו את ניהול כל ההליכים והאתר יסייע בידיו להתגונן ככל שלא יהיה בכך כדי להטיל עליו עלויות שלא יכוסו על ידי נותן השירות, מראש.
 • אין כל הבטחה לפעילות רציפה של האתר, לזמינות כזו או אחרת ואין כל אחריות לכל הפסקת שירות, יזומה או שאינה יזומה. יתכן כי פעילות האתר תופסק, באופן יזום או שאינו יזום, לרבות לשם ביצוע פעולות כלשהן או לכל מטרה אחרת שתראה לנציגי האתר נחוצה בנסיבות ולא תהיה לנותני השירות כל טענה עקב כך. כן יתכן כי בשל נסיבות כלשהן האתר יפסיק את פעילותו, בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע, ולא יהיה בכך כדי להטיל על האתר כל אחריות מכל מין וסוג שהוא.
 • האתר אינו מתחייב, אינו יכול להתחייב ואף לא יהיה אחראי כי לא תהיה כל תקלה מסוג כלשהו בפעולת האתר, כי כל שירותי אתר יהיו זמינים בכל עת וכן אינו יכול להתחייב כי האתר יפעל באופן תקין כל ימי השנה בלא כל הפסקה.
 • בפרק זה (אודות אחריות האתר) ובפרק הבא (אודות הזכויות באתר), לפי העניין“ האתר "לרבות בעליו, מפעיליו, עובדיהם ו/או נציגיהם.

 

זכויות קניין וקניין רוחני

 • כל הזכויות (ולא רק זכויות היוצרים) באתר, בלוגו, בשם ובכל יצירה המופיעה בו, בכל מידע, תוכנה, קוד, קובץ, תמונה וכן מאגר נתונים (לרבות מאגר נתוני בעלי המקצוע הרשומים אצלו) שייכות לאתר בלבד ואין לעשות בהן כל שימוש אלא בהסכמת האתר מראש ובכתב, לרבות לא לפרסמם, לשכפלם, לשנותם וכדומה.
 • אין בדבר הקשור בהסכם התקשרות זה ו/או בהתקשרות עצמה ובביצועה כדי להעניק לנותן השירות רישיון שימוש כלשהו בקניין ובקניין הרוחני של האתר, אלא אם נאמר במפורש ובכתב אחרת.

 

תקופת ההתקשרות וסיומה

 • ההתקשרות בין נותן השירות לאתר תהיה החל ממועד בו נותן השירות יבצע את התשלום.
 • נותן השירות מאשר כי ידוע לו כי החברה תפעל ותשקיע לקידום קריאות השירות לפעילותו בהתבסס על ההזמנה. נותן השירות רשאי להפסיק את ההתקשרות עם האתר בכל עת, אך לא יוכל לקבל את התשלום ששילם לידיו אך יוכל לקבל קריאות שירות ככל שתגענה וככל שיהיה מעוניין בכך ועד למיצוי מכסת הקריאות המגיעה. 
 • במקרים חריגים כפי שהחברה תאשר ניתן יהיה לבטל את ההזמנה או חלק כלשהו בה בתשלום דמי ההקמה וכן דמי ביטול בסך 50%  מהיתרה שעדין לא נוצלה. 
 • במידה ונותן השירות ישלם את מלוא התשלומים הכלולים בהזמנתו במועדים שנקבעו ובמשך הזמן שנקבע כפי שהתחייב להם בעיסקה עם החברה, יהיה פטור מתשלום דמי ההקמה והחברה תספוג את עלות דמי ההקמה.
 • לא יהיה בסיום ההתקשרות עם האתר כדי לפגוע במי מהתחייבויות נותן השירות על פי הסכם זה, למעט בהתחייבותו לשלם לאתר תשלומים כלשהם בגין קריאות שירות שקיבל ויתרת חוב שנותרה לאחר סיום ההתקשרות בין נותן השירות לאתר.
 • האתר אף הוא רשאי בכל עת לסיים את ההתקשרות עם כל נותן שירות, לפי שיקול דעתו ובלא צורך בהודעה מוקדמת. 

שונות

 • הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת כי אין בהסכם זה ו/או בתנאי מתנאיו כדי ליצור בין נותן השירות או מישהו מטעמו לבין האתר ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד וכי כל העובדים שיועסקו מטעם נותן השירות לצורך ביצוע התחייבויותיו עפ"י הסכם זה יהיו ויחשבו כעובדים של נותן השירות בלבד ולא יהיו בינם ובין האתר כל יחסי עובד מעביד.
 • האתר יהיה רשאי בכל עת להסיר ו/או להוסיף ו/או לשנות כל תוכן המופיע באתר ולנותן השירות לא תהיה כל טענה בעניין זה, בין אם הודיע על כך מראש ובין אם לאו.
 • הסכם התקשרות זה ידון לפי חוקי מדינת ישראל ומקום השיפוט הבלעדי בגין כל מחלוקת הנובעת כתוצאה מהסכם זה ו/או כל התקשרות אחרת בין האתר לנותן השירות יהיה אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב – יפו.
 • אין בשימוש באתר כדי ליצור בדרך כלשהי קשרי יזמות, שותפות, העסקה או סוכנות בין נותן השירות לבין האתר. האתר לא יחשב נציגו של נותן השירות ונותן השרות לא יתחייב בשם האתר, אלא וככל שהוסכם אחרת.
 • רק האתר יהיה רשאי בכל עת למכור את השליטה בו ו/או את פעילותו ו/או את נכסיו, רובם ו/או חלקם בכל דרך שהיא לכל גוף אחר, לרבות להסב את הסכם זה לכל גוף כאמור, להתמזג עם כל גוף אחר וכיוב' ובלבד שאותו גוף יקח על עצמו את כל התחייבויות האתר.
 • האתר יהיה בכל עת רשאי לפעול בלא כל הגבלה לשם מילוי כל דרישת כל רשות מוסמכת, מבלי שהדבר יחשב כפגיעה בדרך כלשהי, לרבות מסירת כל פרט שנדרש על ידי רשות מוסמכת שכזו אף בלי מתן הודעה לנותן השירות על כך.
 • הסכמה של מי מהצדדים או מי מטעמו לסטות מתנאי ההתקשרות במקרה מסוים ובתנאים המפורטים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקרה אחר.
 • ככל שחלק כלשהו מהסכם התקשרות זה ייקבע כלא תקף או שאינו ניתן לאכיפה, אזי כל חלק שנשלל תוקפו או שאינו ניתן לאכיפה ייחשב כאילו הוחלפו בחלק מקביל תקף ואכיף שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי הסכם  ההתקשרות יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י מסמך זה. 
 • נותן השירות מאשר לאתר להעביר לו הודעות שיווקיות באמצעות דוא"ל ובאמצעות מסרונים.

תפריט נגישות